Tư vấn Dự án BOT, BTO, BT, PPP - Tu van Du an BOT, BTO, BT, PPP

Tư vấn đầu tưDự án BOT, BT, PPP

Tư vấn Dự án BOT, BTO, BT, PPP
Nội dung tư vấn gồm
1. Hoạch định, báo cáo, cung cấp các giải pháp toàn diện về chính sách môi trường pháp lý của hoạt động đầu tư và dự án đầu tư, phân tích thẩm định pháp lý các quyết định đầu tư, dự án đầu tư, đối tác và các quan hệ hợ tác đầu tư - kinh doanh.

2. Tư vấn pháp lý hoạt động đầu tư vốn, hợp tác đầu tư hợp đồng BTO, BOT, BT, PPP, chuyển nhượng dự án;

Các hoạt động đầu tư thông qua quỹ đầu tư, các định chế tài chính khác; hoạt động ủy thác đầu tư, tư vấn hỗ trợ huy động vốn và thu xếp tài chính dự án đầu tư.

3. Tư vấn và hoàn thiện pháp lý văn kiện dự án ; gắn với thành lập tổ chức kinh tế trong nước,nhà đầu tư nước ngoài, liên doanh và đầu tư ra nước ngoài .

4. Đại diện pháp lý thực hiện các hoạt động đăng ký đầu tư, hỗ trợ thẩm tra dự án với các điều kiện thuận lợ nhất; Tư vấn, tiếp xúc, vận động pháp lý, thương lượng và đàm phán với các đối tác đầu tư; cơ quan của chính phủ, địa phương, hỗ trợ giám sát pháp lý thường xuyên cho dự án.

5. Xử lý các vấn đề hành chính của dự án đầu tư, các vấn đề về quy hoạch, thẩm định, thiết kế, thuê, giao nhận địa điểm đầu tư, xây dựng , các vấn đề ưu đãi về đầu tư, đấu thầu, cấp phép, xuất nhập khẩu, giám định máy móc thiết bị, ngoại tệ, bảo hiểm, môi trường…

6. Tư vấn pháp lý và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hoạt động đầu tư, tạm ngừng chấm dứt dự án.

quaylai
tiep